Modernizacja oczyszczalni ścieków

Na oczyszczalnie ścieków w Cybince trwają prace modernizacyjne, na które Zakład Usług Komunalnych uzyskał dofinansowanie z działania: 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Nakłady całkowite zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cybinka”, którego głównym celem jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Cybinka wynoszą ogółem 3 521 113,28 zł, Wartość dofinansowania ww. zadania – 2 398 174,28 zł. Wkład własny w projekcie pochodzi z budżetu Gminy Cybinka.

W ramach zadania wyłoniona w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego GRUPA Budujesz Dom sp. z o. o. przeprowadza na obiekcie modernizację części mechanicznej, biologicznej, osadowej, elektrycznej oraz sanitarnej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia już wzbogaciła się o nową rozdzielnie, agregat prądotwórczy oraz dmuchawy do niskociśnieniowego sprężania powietrza i gazów obojętnych. Prace planowo mają zakończyć się pod koniec tego roku.

Wydatek prefinansowany ze Środków WFOŚIGW w Zielonej Górze w ramach umowy pożyczki płatniczej nr P18032. Wkład Środków udzielonej pożyczki przez Pożyczkodawcę w wysokości 1 750 000,00zł

Skip to content