Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cybinka

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Cybinka” Działanie: 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjnej na obszarze Gminy Cybinka.

Nakłady całkowite projektu wynoszą ogółem 3 211 743,60 zł, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 2 408 474,00 zł.

Wartość dofinansowania ww. zadania – 2 047 202,86

Okres realizacji projektu od 02.01.2017 r. do 31.10.2019 r.

Planowane przedsięwzięcie polega na m. in. na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Cybinka. W ramach zadania zostanie wykonana:

  1. sieć kanalizacji sanitarnej w Cybince, ul. Grunwaldzka/Wileńska o łącznej długości 0,4225 km – inwestycja w trakcie realizacji (na pełnej dokumentacji)
  2. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej o łącznej długości około 0,85 km, w tym. m.in. budowa jednej przepompowni ścieków oraz 3 szt. przyłączy kanalizacyjnych;
  3. modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Cybinka o przepustowości docelowej 600m3/d.
Skip to content