Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z   art.  13  ust.  1 i 2  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)   informujemy, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2C.
  2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym obejmującym korytarze wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku.
  3. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni od dnia nagrania. Natomiast w przypadku, w którym nagranie obrazu będzie mogło stanowić dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  5. Osobie zarejestrowanej przez system, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Przetwarzanie danych nie będzie podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Zapisy monitoringu będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  8. Zapisy monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres email: biuro@deleite.pl.

Skip to content