Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o. z siedzibą w Cybince przy, ul. Białkowska 2C;

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, mail:. biuro@deleite.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o. przy czym podanie danych jest:

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o.

Skip to content