Informacja o kontrolach

W związku zakończoną modernizacją Oczyszczalni Ścieków w Cybince oraz nowym opomiarowaniem ścieków dopływających do oczyszczalni, zauważyliśmy istotną różnicę ich ilości w czasie opadów deszczu, co świadczy o wprowadzaniu do sieci kanalizacyjnej wód opadowych.

Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. informuje ,że zgodnie z art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się min. wprowadzania  wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Złamanie tego zakazu zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 10.000 zł

ZUK Cybinka Sp. z o. o. ma prawo kontrolowania stosowania się do tego zakazu.

Wobec powyższego, w celu zachowania prawidłowego działania nowo zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Cybince wzywa się wszystkie osoby, które odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej  do likwidacji podłączeń rynien do kanalizacji sanitarnej.  

Od 01.07.2020 r. ZUK Cybinka będzie przeprowadzał kontrole w ww. zakresie i zastrzega, że w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych  i drenażowych do kanalizacji sanitarnej będzie występować o  ukaranie zgodnie z art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Skip to content